Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Nadanie Imienia

Szkoła front

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Rumi miała miejsce dnia 6 maja 2008 r
i była efektem łącznych, kilkumiesięcznych starań młodzieży, rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły.

Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, którą sprawował Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, a uświetnił chór „Lira”, którego prezesem jest pani Klaudia Głodowska oraz orkiestra pod dyrygenturą pana Tadeusza Gruczy.

W tej podniosłej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe sąsiednich szkół, zaproszeni goście, w tym rodzina ks. Stanisława Ormińskiego, państwo Nowakowie z Poręby Górnej, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi rodzice i lokalna społeczność.


Podczas mszy św. odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru przyniesionego przez delegację Rady Rodziców gimnazjum,
a po jej zakończeniu złożono kwiaty pod popiersiem ks. Stanisława Ormińskiego, znajdującym się na placu kościelnym.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta, udając się na teren szkoły. Po przybyciu na dziedziniec szkolny nastąpiło powitanie wszystkich gości przez Dyrektora, panią mgr Jolantę Braun w imieniu młodzieży, rodziców, Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej wydarzenie nadania imienia szkole .Tego aktu dokonał Pomorski Kurator Oświaty, pan Zdzisław Szudrowicz, a poświęcił tę tablicę Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Dalsza część uroczystości przebiegała w budynku szkoły. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego naszego gimnazjum nastąpiło przemówienie pani Dyrektor, miała także miejsce prezentacja multimedialna, za pomocą której przedstawiono historię szkoły, jej stan obecny, osiągnięcia uczniów i sukcesy nauczycieli, działania podjęte w związku z procedurą nadania imienia, uzasadnienie wyboru patrona, przybliżenie sylwetki ks. S. Ormińskiego.

Prowadząca uroczystość, pani mgr Danuta Sahajdaczna poprosiła Przewodniczącego Rady Miasta, pana Witolda Reclafa o odczytanProwadząca uroczystość, pani mgr Danuta Sahajdaczna poprosiła Przewodniczącego Rady Miasta, pana Witolda Reclafa o odczytanie Uchwały, dotyczącej nadania szkole imienia księdza Stanisława Ormińskiego. Po tym akcie nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru przez osoby reprezentujące instytucje szczególnie zasłużone dla naszej placówki.

Po komendzie: „Szkoła powstań! Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru marsz!” poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar Dyrektorowi szkoły.

Z rąk Dyrektora sztandar odebrał poczet sztandarowy uczniów. Nastąpił moment wystąpienia reprezentantów klas i złożenia przez uczniów uroczystego przyrzeczenia następującej treści: iego w Rumi uroczyście ślubujemy:

  • w przekazywanej nam wiedzy będziemy szukali tego co mądre, piękne i szlachetne,
  • będziemy postępowali uczciwie,
  • będziemy strzegli honoru i dobrego imienia naszej szkoły,
  • będziemy szanowali nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, koleżanki i kolegów,
  • będziemy kochali i czcili swoją Ojczyznę.

ŚLUBUJEMY!

Po ślubowaniu uczniów prowadząca uroczystość podkreśliła, że od tego momentu sztandar, wręczony Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego, przypominać będzie, jak ważnymi wartościami są: Bóg, Honor i Ojczyzna. Poprosiła także o wystąpienia zaproszonych gości. Następnie nadszedł moment pierwszego publicznego wykonania hymnu szkoły, którego autorem słów i kompozytorem muzyki jest nauczycielka naszej szkoły, pani Beata Awsiukiewicz. 

Na zakończenie uroczystości uczniowie szkoły pod przewodnictwem pani Beaty Awsiukiewicz i pani Danuty Sahajdacznej przedstawili pełen refleksji i zadumy nad istotą ludzkiej egzystencji program artystyczny, uświetniony występem chóru „Lira” pod batutą pani Karoliny Pettke oraz tańcem solistki zespołu „ Spin”, którego trenerką jest pani Renata Urbanik-Siwiec.

Wystąpienie młodzieży zostało nagrodzone gorącymi brawami.

Następnie delegacja szkoły udała się na Cmentarz Komunalny w Rumi, aby w imieniu społeczności naszego gimnazjum uczcić pamięć ks. S. Ormińskiego i w uznaniu dla jego zasług złożyć wiązankę kwiatów w miejscu jego spoczynku.

Przyszedł też moment na podziękowania, które pani Dyrektor skierowała do przybyłych gości, sponsorów i sympatyków, uczniów, ich rodziców, absolwentów naszego gimnazjum, wicedyrektorów, nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi szkoły.

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanych ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także do złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.