Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Przydatne "Linki"

PRZYDATNE "LINKI"

(wszystko otwierane w nowych oknach)

EDUKACJA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1490)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
(Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1489)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1488)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz.U. 2007 nr 130 poz. 906; akt zmieniający)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562; akt obowiązujący)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,
a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
(Dz.U. 2006 nr 108 poz. 745; akt zmieniający)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,
a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
(Dz.U. 2006 nr 31 poz. 217; akt zmieniający)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów
(Dz.U. 2005 nr 67 poz. 585; akt zmieniający)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,
a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
(Dz.U. 2005 nr 58 poz. 504; akt obowiązujący)

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Portal edukacyjny Interklasa
Serwis dotyczący kształcenia w gimnazjum
Serwis o liceach
 

SZKOLNE PROJEKTY

Raport podsumowujący działania szkoły ramach konkursu na najciekawsze obchody Światowego Dnia Oszczędzania

RUMIA

Oficjalna strona miasta Rumi
Małe Trójmiasto Kaszubskie
Rumska witryna edukacyjna
Tysiące zdjęć Rumi
Rumia na starej fotografii
Strona mieszkańców Rumi
Zaprzyjaźnione miasto Hultsfred (Szwecja)
Zaprzyjaźniony region Święciany (Litwa)